Privacy Policy:

Fa. De Zeeuw ( de Zeeuw-Mode) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fa. De Zeeuw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • -Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • -Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • -Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • -Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • -Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • -Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fa. De Zeeuw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten:

Persoonsgegevens van klanten worden door Fa. De Zeeuw ( de Zeeuw-Mode) verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Kassa verwerking en administratieve doeleinde;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Bij verkoop van een product/kleding en bij vermaken van kleding.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fa. De Zeeuw ( de Zeeuw-Mode) de volgende gegevens van u vragen:

Interesse in damesmode of/en herenmode  (deze kunt u aankruisen)

Ook wordt verder de volgende persoonsgegevens van u gevraagd:

 • -Dhr./Mevr.( naam):
 • -Voorletter(s):
 • -Adres:
 • -Postcode:
 • -Plaats:
 • -Geboortedatum:
 • Telefoonnummer:
 • -Mob.tel.nr./sms:
 • – E-mailadres:

U bepaald zelf welke gegevens u hierbij wilt invullen / doorgeven.

Uw persoonsgegevens worden door Fa. De Zeeuw ( de Zeeuw-Mode) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • -Gedurendedat u als klant bij ons komt en verder niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij wijziging van persoonsgegevens (overlijden, verhuizing etc.) kunnen wij of op u verzoek de persoonsgegevens verwijderen of wijzigen.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees:

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door De Zeeuw Mode verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • -Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het inschrijving formulier Nieuwsbrief:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Zeeuw-Mode  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • -Voornaam
 • -Achternaam
 • -E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Fa. De Zeeuw (De Zeeuw-Mode) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men is aangemeld.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • -Het verzorgen van de internet omgeving;
 • Het verzorgen van de kassaverwerkingen
 • -Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • -Het verzorgen van de administratie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Websites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, indiener toch buiten ons medeweten een minderjarige is geregistreerd zonder toestemming van ouders of voogd, bericht ons zodat wij deze persoon kunnen verwijderen.

Bewaartermijn:

Fa. De Zeeuw ( De Zeeuw-Mode) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • -Alle personen die namens Fa. de Zeeuw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • -We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • -We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • -Er wordt back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • -We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • -Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens :

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerksters:

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fa. de Zeeuw verwerkt ten behoeve van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor wordt de benodigde gegevens verzameld die voor de loonbelasting nodig zijn. Zij worden bewaard zolang de arbeidsovereenkomst duurt en daarna maximaal 7 jaar (fiscaal bewaarperiode).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fa. De Zeeuw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fa. De Zeeuw ( De Zeeuw-Mode )
Oranjeplein 18
3297 CV
Puttershoek
Tel. 078 6761835

dezeeuwmode@gmail.com